SHËRBIME


Reklamimi

Krijimi dhe implementimi i fushatave inovative dhe të veçanta të reklamimit dhe menaxhimi i tyre në kanalet mediatike.


Planifikimi Strategjik dhe Studimi i Tregut

Duke bazuar punën dhe rekomandimet tona në faktet e tregut dhe të marketingut, ne zhvillojmë planifikimin strategjik i cili kombinohet me vizionin dhe target-in e kompanisë


Zhvillimi i Brand-it

Formimi, përmirësimi dhe zhvillimi i emrit të brandit dhe të imazhit të kompanisë me qëlllimin final të krijimit të një reputacioni të mirë.


Planifikimi I Media-s

Planifikimi, organizimi dhe blerja e kohës mediatike për reklamimin e kompanisë suaj dhe strukturimi në mënyrë profesionale i një plani i cili lejon përdorimin efektiv të burimeve dhe krijon një impakt më të madh te targeti i përcaktuar.


Blerja e Kohës Mediatike

Implementimi i një media-plani efektiv të ndërlidhur me mesazhin e fushatës së konceptuar.Zhvillimi Kreativ

Përpjekja për të garantuar një set mesazhesh, dizajnesh dhe elementësh të tjerë efektivë për të lënë përshtypjet e duhura te targeti i përcaktuar.


Dizajni

Grafik Krijimi i identitetit vizual mbresëlënës për produkte marketingu apo promocione me qëllim që të informojnë dhe të frymëzojnë.


Printime

Përdorimi i teknologjive të fundit për printime librash, broshurat, flyer-ësh, katalogësh, etj, duke theksuar cilësinë dhe duke aplikuar teknika ekologjike printimi.


Menaxhim Eventesh

Krijimi dhe organizimi i një pakete të plotë shërbimesh të nevojshme për krijimin e një eventi me garancinë që pavarësisht qëllimit të organizimit të eventit apo përmasave të tij, të realizohet një event i suksesshëm.


Krijim & Mirëmbajtje Web-i

Ofrojmë këtë shërbim si pjesë kyçe e reklamimit duke dizajnuar një portal online të mirë-ndërtuar dhe duke e mirëmbajtur në mënyrë profesionale. Garantojmë një punë të kënaqshme të ndërtuar nga dizajnerat tanë të krijues dhe me përvojë.


Produkte Promocionale

Të ofrojmë materiale dhe dhurata promocionale të personalizuara të cilat mund të përdoren si mjet marketingu edhe si një mënyrë efektive për të fituar besnikërinë e klientit.


Prodhimi i Video-ve

Të krijojmë video korporatash të cilësisë së lartë dhe të prezantime të cilat theksojnë qartësinë dhe mprehtësinë e pjesëve vizuale të cilat kanë për qëllim transmetimin e mesazheve specifike për targetin e përcaktuar.


PR

Përpunimi i formave dhe mënyrave të komunikimit dhe përshtatja e tyre në varësi të tipit të produtktit për të ofruar shërbime të shkëlqyera për Marrdhënien me Publikun.


Sms & E-mail Marketing

Krijimi i marketingut të drejtpërdrejtë duke filtruar një databazë të gjerë të kontakteve personale apo të biznesit (postë elektronike & numra personal) tek të cilat ne dërgojmë mesazhe të përshtatura drejtuar targetit të përcaktuar.